Algemene voorwaarden thuishulp en oppas 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: eigenaar/verzorger van huisdier.
2. Opdrachtnemer: De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers
2. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
3. Huisdier: één of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.


Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers en opdrachtgever waarop De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van de door De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zelf direct aangebrachte schade.
 2. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier.
 3. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn tijdens uw afwezigheid.
 4. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen
 5. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers behouden zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.

 

Artikel 2. Verzorging en diensten

 1. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers verzorgt uw katten naar uw wensen zoals aangegeven en opgetekend in een overeenkomst tijdens het intake gesprek bij u thuis.
 2. Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: intakegesprek, primaire zorg voor uw huisdier, uw post sorteren. schoonmaken kattenbak, toedienen eventuele medicatie, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en veel gebruikte ligplaatsen), Voor een eventueel bezoek aan dierenarts worden extra kosten in rekening gebracht.
 3. De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers maken voor een oppas periode gebruik van een oppascontract.
 4.  De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zullen bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij eigenaar in rekening worden gebracht. U wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zullen De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.
 5. In geval van afwezigheid van uw eigen dierenarts zal De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers een bezoek brengen aan een andere dan uw eigen dierenarts

 

Artikel 3. Verplichtingen eigenaar

 1. Eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)
 2. Eigenaar dient te zorgen dat De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers in bezit komt van de huissleutel.
 3.  Eigenaar dient een contactpersoon en/of sleutelhouder aan te wijzen
 4.  Eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de eigenaar zijn.
  Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: voldoende eten/drinken, kattengrit en schepje en/of plastic zakjes voor het poepvrij maken van de kattenbak, voldoende medicatie, een blikopener, schaar en kam en/of borstel. De gegevens van contactpersoon, dierenarts, paspoort of andere gegevens van uw huisdier.
 5. Eigenaar dient De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier. Eventuele logeés, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers maakt.
 6. De eigenaar dient De kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers te berichten bij thuiskomst, via mail, telefoon of sms.
 7. Door het ondertekenen van het oppascontract gaat de eigenaar akkoord met de algemene voorwaarden.
 8. Indien opdrachtgever aangeeft zelf zorg te dragen voor de parkeerkosten van opdrachtnemer ( d.m.v. bezoekerspas, parkeerpas, etc.), is opdrachtgever ook aansprakelijk voor eventuele parkeerboetes in het moment dat opdrachtnemer aan het werk is voor opdrachtgever.

 

Artikel 4. Inschrijving

 1.  Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend door De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers en klant.
 2. De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
 3. De opdrachtgever krijgt de overeenkomst van tevoren ter controle, aanvulling en/of wijziging toegestuurd.Artikel 5. Rechten en plichten

 1. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers verplichten zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.
 2. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zullen zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers tegen meerprijs worden aangeboden.
 3. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers behouden zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
 4. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
 5. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
 6. Het huisdier dient vrij te zijn van vlooien, wormen, teken en/of besmettelijke ziektes.
 7. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers behouden zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden mits vooraf overlegd met opdrachtgever.
 8. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
 9. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers behouden zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers bedreigen. 


Artikel 6. Sleutel

Opdrachtnemer verklaart hierbij dat zij/hij de huissleutel van opdrachtgever:

 1. niet zal voorzien van naam en adres; 
 2. zorgvuldig in huis zal bewaren; 
 3. niet zal toevertrouwen aan derden; 
 4. slechts die dagen bij zich draagt waarop het huisdier moet worden uitgelaten/verzorgd; 
 5. slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten/verzorgen van de huisdieren; 
 6. onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct worden beëindigd. 
 7. Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal bij onzorgvuldigheid, aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit. 


Artikel 7. Rechten en plichten opdrachtgever

 1.  Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel en/of verzorgingsmiddelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers toegang hebben tot de verzorg- en/of verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsmiddelen van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.
 2. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een nat, vies en/of boos huisdier.
 3. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging van goederen in, aan of om het huis van de klant.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers of derden, veroorzaakt door het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers of derden worden op opdrachtgever verhaald.
 5. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van goederen van de klant.
 6. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zijn niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier.
 7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.
 8. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van ziekte, letsel, aandoeningen of de dood van een dier.
 9. De opdrachtgever dient waardevolle spullen op te bergen om eventuele misverstanden te voorkomen.
 10. Indien opdrachtgever aangeeft zelf zorg te dragen voor de parkeerkosten van opdrachtnemer ( d.m.v. bezoekerspas, parkeerpas, etc.), is opdrachtgever ook aansprakelijk voor eventuele parkeerboetes in het moment dat opdrachtnemer aan het werk is voor opdrachtgever.Artikel 9. Ziekte van het dier

 1. Opdrachtgever is verplicht De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop overeenkomst van toepassing is.
 2. Opdrachtgever machtigt door het afsluiten van overeenkomst De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers om in geval van ziekte van het huisdier (of een vermoeden van) op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die in de gegeven situatie voorkomen.

 

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 11. Betalingen

 1. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers sturen de klant per e-mail een factuur die de opdrachtgever binnen 14 dagen dient te voldoen.
 2. Betalingen kunnen worden voldaan d.m.v. overschrijving op bankrekeningnummer vermeld op de factuur.
 3. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering.
 4. Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daaropvolgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met €12,50 administratiekosten.
 5. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.
 6. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd of eventueel wordt verlengd wordt het verschuldigde bedrag of eventueel tegoed verrekend met opdrachtgever.


Artikel 12. Tarieven

 1. Tarieven worden besproken tijdens het intakegesprek en zijn tevens te vinden op de website.
 2. Tarieven zijn incl. BTW
 3. Inbegrepen zijn: eten/drinken geven, medicatie toedienen, post sorteren, kattenbak poepvrij maken en/of verschonen, verschonen andere huisdierverblijven, opruimen “ongelukjes”, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en op veelgebruikte ligplaatsen) en andere zaken die besproken worden
 4. NIET inbegrepen zijn: planten water geven, buitenplanten water geven en/of tuin sproeien, buitenzetten vuilnis, kosten dierenarts bij eventueel bezoek.
 5. Eigenaar dient het totaalbedrag te voldoen voor de start van de dienst.
 6. Door het goedkeuren van de offerte verplicht eigenaar zich tot betaling van het afgesproken bedrag, de getekende overeenkomst/offerte dient als factuur.
 7. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers meerwerk hebben moeten verrichten zijn De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers gerechtigd dit door te berekenen.

 

Artikel 13. Annuleringsvoorwaarden 

 1. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail, sms of Whatsapp (adressen vermeld op de website en/of telefonisch opvraagbaar).
 2. Annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de dierenverzorging is kosteloos.
 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de dierenverzorging wordt 25% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.
 4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de dierenverzorging wordt 50% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.
 5. Artikel 13.3 en 13.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.
 6. Artikel 13.3 en 13.4 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.
 7. In geval van artikel 13.5 en 13.6 wordt 15% van het overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.
 8. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per email of WhatsApp en/of telefonisch opvraagbaar).Artikel 14. Klachten

 1. De opdrachtgever dient eventuele klachten binnen 24 uur telefonisch of via e-mail en binnen 48 uur schriftelijk aan De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers mede te delen.
 2. De Kattenvrouw en haar (ingehuurde) werknemers zullen na het ontvangen van de klacht binnen 48 uur reageren.
 3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.